Toivolan Erä ry:n säännöt

1§ Yhdistyksen nimi on Toivolan Erä ry ja kotipaikka Mäntyharjun kunta.

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa järkiperäistä metsästystä ja riistanhoitoa sekä niiden edellyttämää luonnonsuojelua, ampumaurheilua ja kenneltyötä.

3§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1) Pyrkii hankkimaan itselleen jäsenmäärään nähden sopivansuuruisen metsästys ja riistanhoitoalueen sekä huolehtii sitä koskevien sopimusten aikaansaamisesta ja voimassapitämisestä.
2) Valvoo jäsentensä ja asettamiensa metsästyksenvartijain välityksellä sekä viranomaisten toimintaa tukemalla, että sen alueella noudatetaan metsästyksestä voimassaolevia säännöksiä ja hyviä metsästystapoja.
3) Kerää toimialueeltaan tietoja vuotuisten riistakantojen suuruudesta ja lisääntymisestä, säätelee riistan verottamista kannan kulloinkin sallimissa rajoissa, pitää luetteloa jäsentensä metsästyspäivistä, osallistumisesta riistanhoitotyöhön sekä saalismääristä.
4) Riistakannan lisäämiseksi parantaa riistan elinympäristöä, järjestää talviruokintaa, vähentää vahinkoa tuottavia eläimiä, suorittaa tarvittaessa riistan istutuksia ja huolehtii tarpeellisten rauhoitusten aikaansaamisesta sekä järkiperäisen metsästyksen ja riistanhoidon edellyttämästä luonnonsuojelusta
5) Järjestää valistus- ja koulutustilaisuuksia, joissa levitetään jäsenistön ja muun väestön keskuuteen harrastusta riistanhoitoon ja neuvontaan, metsästys ja luonnonsuojelulain, oikeiden metsästystapojen, riistanhoidon työmuotojen sekä riista- ja vahinkoeläinten tuntemusta, samoin kuin saaliin oikeaa käsittelyä.
6) Edistää puhdasrotuisten metsästyskoirien pitoa, koulutusta, käyttöä ja jalostusta järjestämällä näyttelyitä, käyttökokeita ja kilpailuja.
7) Opastaa ja kehittää jäsenistönsä metsästysaseiden oikeaa käyttöä sekä järjestää metsästys- ja urheiluammunnan harjoittelu-, suoritus-, ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten yhdistys voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa sekä omistaa toimintaansa varten irtainta ja kiinteää omaisuutta. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja jälkisäädöksiä, järjestää arpajaisia ja varojen keräyksiä, samoin kuin järjestää huvitilaisuuksia ja vuokrata omistamiaan kiinteistöjä yhdistykseen kuulumattomille henkilöille ja yhteisöille, mihin toimintaan yhdistys tarvittaessa hankkii asianomaisen luvan. Yhdistys ei saa tuottaa taloudellista ansiota siihen osallisille, eikä sen toiminta muutoinkaan saa muodostua pääasiassa taloudelliseksi.

4§ Yhdistyksen jäseniksi pääsevät ne hyvämaineiset riistanhoitoa ja metsästystä harrastavat henkilöt, jotka yhdistyksen kokouksen päätöksellä näiden sääntöjen 10§:n 15:sta kohdassa mainitulla tavalla jäseneksi hyväksytään.

1) Yhdistyksen maanomistajajäseniksi pääsevät ne, jotka omistavat tai hallitsevat vähintään 10 ha maata yhdistyksen metsästysalueella ja tekevät niistä metsästysvuokrasopimuksen yhdistyksen kanssa. Heidän ei tarvitse maksaa vuotuista jäsenmaksua. Maanomistajajäsen, joka myy tai muuten luopuu maistaan, taikka kieltäytyy tekemästä metsästysvuokrasopimusta yhdistykselle, voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä siirtää joko varsinaiseksi tai toispaikkajäseneksi.
2) Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi pääsevät ne, jotka asuvat yhdistyksen metsästysalueella tai sen välittömässä läheisyydessä. He maksavat yhdistykseen liittyessään liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun sekä osallistuvat yhdistyksen toimintaan keräten toimintapisteitä, joiden määrän, saantiperusteet ja puuttuvien pisteiden hinnan yhdistyksen kokous vuosittain päättää.
3) Yhdistyksen toispaikkajäseniksi pääsevät ne, jotka asuvat muualla kuin yhdistyksen metsästysalueella tai sen välittömässä läheisyydessä. He maksavat yhdistykseen liittyessään liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun, sekä osallistuvat yhdistyksen toimintaan keräten toimintapisteitä, joiden määrän, saantiperusteet ja puuttuvien pisteiden hinnan yhdistyksen kokous vuosittain päättää, samoin kuin toispaikkajäsenten yhteismäärän, mikä ei kuitenkaan saa ylittää 15% yhdistyksen jäsenmäärästä.
4) Yhdistyksen koejäseneksi voidaan hyväksyä ne yhdistyksen jäseneksi hakevat henkilöt, jotka ovat paikkakunnalle vasta muuttaneita tai muuten tuntemattomia. Koejäsenyys kestää enintään kaksi (2) vuotta, minkä ajan kuluessa yhdistyksen kokouksen on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä maanomistaja-, varsinaiseksi-, tai toispaikkajäseneksi. Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua eikä hänellä ole äänioikeutta. Muutoin koejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisella jäsenellä, paitsi että koejäsenen hirvenmetsästykseen osallistumisesta päättää yhdistyksen johtokunta. Kaikki jäsenet ovat velvollisia noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä sekä pitämään luetteloa kaikesta kaatamastaan riistasta ja tekemään siitä vuosittain, tai tarvittaessa, ilmoituksen yhdistyksen johtokunnalle tai sen määräämälle. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5§ Yhdistyksellä voi olla kunniapuheenjohtaja ja kunniajäseniä. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen ovat vapautettuja jäsenmaksuista. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen kutsumisesta päättää yhdistyksen kokous.

6§ Jäsenen, joka rikkoo metsästyslainsäädäntöä, näitä sääntöjä, yhdistyksen kokouksen hyväksymiä ohjesääntöjä tai kokouksen tekemiä päätöksiä, tai jättää jäsen maksunsa suorittamatta, voi yhdistyksen kokous erottaa, jolloin kahden kolmasosan (2/3) läsnäolevista jäsenistä on oltava erottamisen kannalla. Samalla tavoin voidaan hyviä metsästystapoja rikkonut jäsen erottaa yhdistyksestä. Jos jäsen tahtoo erota yhdistyksestä, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteen lakkaamista erääntyneet jäsenmaksunsa ja maksut, joihin hän on erikseen sitoutunut, eikä hänellä ole mitään oikeutta yhdistyksen kiinteään tai irtaimeen omaisuuteen.

7§ Yhdistyksen johtokuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi yhdeksän (9) muuta jäsentä, joiden keskuudesta johtokunta valitsee varapuheenjohtajan. Johtokunnan jäsenen toimikausi on kolme (3) vuotta. Vuosittain on erovuorossa kolme (3) jäsentä. Kahden ensimmäisen vuoden erovuoroiset jäsenet määrätään arvalla johtokuntaa ensi kertaa valittaessa. Sen jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Johtokunnan puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle valitaan vuosittain. Mikäli johtokunnan jäsen eroaa tai kuolee tai jäsenyys muusta syystä päättyy kesken toimikautta, valitaan hänen tilalleen uusi jäsen jäljelläolevaksi toimikaudeksi yhdistyksen seuraavassa kokouksessa. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Johtokunnan tehtävänä on:

1) Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistaa niille esitettävät asiat ja panna kokousten päätökset täytäntöön;
2) Hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta, huolehtia liittymismaksujen ja jäsenmaksujen sekä muiden tulojen keruusta ja laatia yhdistyksen tilinpäätös päättyneeltä tilivuodelta;
3) Tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokoukselle toimenpiteistä yhdistyksen tehtävien täyttämiseksi;
4) Ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt, kuten sihteeri, rahastonhoitaja ja metsästyksenvartijat;
5) Tehdä vuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset;
6) Tehdä riistanhoitoyhdistykselle ilmoituksia ja antaa tarvittaessa lausuntoja metsästyslain 23 :n 1. momentissa tarkoitetuista epäkohdista, jotka koskevat riistakannan vaarantamista tai riistanhoidollisten toimenpiteiden laiminlyöntejä;
7) Valmistaa yhdistyksen kokoukselle esitys riistanhoidon edistämiseksi tarpeellisesta yhteistoiminnasta naapuriyhdistysten kanssa.
8) Toimittaa yhdistyksen kokouksen hyväksymät säännöt ja sääntöjen muutokset yhdistysrekisteriin merkittäväksi;
9) Pitää yhdistyksen jäsenistä luetteloa sekä ilmoittaa vuosittain johtokunnan jäsenten nimet ja osoitteet asianomaiselle riistanhoitoyhdistykselle; 10) Hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto ja muut juoksevat asiat.

8§ Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan on esitettävä tilit ja tilinpäätös tarkastettavaksi viimeistään kymmenen (10) päivää ennen vuosikokousta. Tilintarkastajain on annettava lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi (2) päivää ennen vuosikokousta

9§ Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat vuosikokous ja kesäkokous. Johtokunta kutsuu jäsenet kaikkiin kokouksiin vähintään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta vuosikokouksen määräämässä lehdessä julkaistulla kokousilmoituksella.

10§ Vuosikokous pidetään helmikuun aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri;
2) Todetaan kokouksen laillisuus;
3) Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa;
4) Esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta toimintavuodelta;
5) Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajain lausunto kuluneelta tilivuodelta sekä päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta;
6) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille;
7) Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali;
8) Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle;
9) Toimitetaan kahden (2) tilintarkastajan ja heidän varamiestensä vaali;
10) Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma kuluvaa toimintavuotta varten;
11) Hyväksytään toimintavuoden tulo- ja menoarvio sekä päätetään yhdistyksen metsästyksenvartijoiden ja muiden toimihenkilöiden palkkioiden määräämisestä;
12) Määrätään yhdistyksen liittymis-, jäsen-, toimintapiste- ja vierasmaksujen suuruus sekä maksupäivät;
13) Päätetään toispaikkajäsenten yhteismäärä ja toimintapisteiden lukumäärä;
14) Valitaan tarpeelliset jaostot ja toimikunnat;
15) Hyväksytään uudet varsinaiset, maanomistaja, toispaikka- ja koejäsenet, jolloin vähintään kahden kolmasosan (2/3) läsnäolevista yhdistyksen jäsenistä on oltava hyväksynnän kannalla;
16) Valitaan yhdistyksen kokousedustajat ja heidän varamiehensä valvomaan yhdistyksen etuja tiehoitokuntien, kalastuskuntien ja eri järjestöjen sekä yhdistysten kokouksiin;
17) Käsitellään muut johtokunnan tai yhdistyksen jäsenten johtokunnalle vähintään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat;
18) Päätetään toimialueen riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä;
19) Päätetään lehdestä, missä kokouskutsut ilmoitetaan;
20) Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

11§ Kesäkokous pidetään elokuun aikana ja siinä päätetään jäsenten oikeudesta harjoittaa metsästystä yhdistyksen metsästysalueilla tulevana metsästyskautena , samoin kuin niillä toimeenpantavista rauhoituksista ym. riistan suojelutoimenpiteistä. Kesäkokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista, kokouskutsussa mainituista asioista.

12§ Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous niin päättää, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, tai milloin vähintään yksi kymmenesosa (1/10) jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti vaatii, ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Ylimääräinen kokous on pidettävä yhden (1) kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa mitä 9§:ssä on määrätty. Kokouksessa voidaan hyväksyä uusia jäseniä 10§:n 15:sta kohdassa säädetyllä tavalla.

13§ Jäsenten oikeudesta ottaa mukaansa yhdistyksen metsästysmaille yhdistykseen kuulumattomia metsästäjiä ja heidän oikeudestaan metsästää, sekä muista järjestysasioista määrätään yhdistyksen kokouksen hyväksymässä metsästyssäännössä tai päätetään vuosittain vuosikokouksessa.

14§ Yhdistyksen on pidettävä luetteloa kaadetusta riistasta, suoritetuista riistanhoitotöistä ym. toiminnasta.

15§ Yhdistys toimii jatkuvassa yhteistyössä toimialueensa riistanhoitoyhdistyksen kanssa. Yhdistyksen tulee lähettää riistanhoitoyhdistykselle niiden pyytämät tiedot toiminnastaan annettujen aikatauluohjeiden mukaisesti. Toimintavuoden aikana tapahtuneista toimihenkilömuutoksista on ilmoitettava riistanhoitoyhdistykselle

16§ Näiden sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä yhdistyksen kokouksessa, kun johtokunta on ensin käsitellyt asian ja asiasta on mainittu kokouskutsussa. Päätöstä tulee kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

17§ Jos yhdistys puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin yhdistyksen toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen. Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä ilmoitus riistanhoitoyhdistykselle ja yhdistysrekisteriin.

18§ Muilta osin noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain säädöksiä.